Ogłoszenie I

P R Z E T A R G I    N I E R U C H O M O Ś C I

„ Syndyk masy  upadłości upadłego  Bożeny  Kowal – Bronhard  osoby fizycznej zam. ul. Kościuszki

   243 , 37-6oo Lubaczów  ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej

   zabudowanej budynkiem mieszkalnym   objętej  Kw.  nr PR 1 L  ( ooo2o393) 3 za cenę  brutto

  nie niższą  niż  285.ooo zł.   Nieruchomość obciążona  służebnością  osobistą . Warunkiem

  uczestnictwa  w przetargu  jest  złożenie  pisemnej  oferty w kopercie  z dopiskiem „ przetarg

   VGU p  5)15 of wraz  z wpłatą  wadium  w wysokości 1o %  ceny wywoławczej na  wskazane

   konto upadłego   w  nieprzekraczalnym  terminie do dnia  12 maja  2o16 r.  na adres : Sąd

   Rejonowy  w Przemyślu , V Wydział Gospodarczy , ul. Mickiewicza 14 , 37-7oo Przemyśl .

   Otwarcie ofert nastąpi   w terminie  7 dni od  dnia upływu terminu do składania  ofert.

   Szczegółowe  informacje  można uzyskać  wyłącznie w dnie robocze  pod nr tel. 6o5579228 , oraz

   na stronie : www. fabryka drzwi. com.pl

   Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany , lub obwołania  warunków  przetargu oraz unieważnienia

  postępowania przetargowego  na każdym  jego etapie .”

Oględziny  nieruchomości  wraz  z wyceną  biegłego wyłącznie  po  uprzednim  uzgodnieniu

  terminu   z syndykiem .

Ogłoszenie II

Zaproszenie do składania ofert

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

,,K&P Fabryki Drzwi ‘’Sp. z o.o. w Manasterzu 71 , 37-522 Wiązownica w upadłości likwidacyjnej
NIP 792-19-78-684 , zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup w trybie z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego - zgodnie z uchwałą nr 2/15 Rady Wierzycieli , za kwotę netto nie niższą od kwoty 2.300.000 zł.
Przedmiotem sprzedaży przedsiębiorstwa są następujące nieruchomości upadłego :
- własność nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0 ha
- budynki i budowle
- czynna linia produkcyjna do produkcji i montażu drzwi drzewnych
Szczegółowy wykaz do sprzedaży mienia znajduje się w biurze syndyka. 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o umowę dzierżawy z ważnością do dnia 31.12.2015 r. , dzierżawcy przysługuje umowne prawo pierwokupu do dnia 31.12.2015 r.

Oferty pisemne nabycia przedsiębiorstwa należy składać na adres upadłego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22.12.2015 r. z dopiskiem ,,Oferta na zakup przedsiębiorstwa (K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o.)”
Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię , nazwisko lub firma ,adres ,PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku
przedsiębiorców wypis z właściwych rejestrów
b) oferowaną cenę zakupu , która nie może być niższa od kwoty 2.300.000 zł netto

c) oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art.558 par. 1 Kodeksu cywilnego.
d) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą
e) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym , syndykiem , Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015 r. godz. 10:00 w biurze syndyka w Manasterzu 71 w obecności syndyka i przybyłych oferentów.

Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę celem ustalenia warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. W szczególności syndyk zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia zawarcia umowy przyrzeczonej w sytuacji gdy oferent  zaproponuje zawarcie umowy przedwstępnej. Wyboru oferty dokona syndyk po ustaleniu istotnych warunków umowy sprzedaży.

Oferent którego oferta została wybrana , zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i do tego
dnia uiścić cenę nabycia brutto w całości (zabezpieczenie zawarcia umowy może zostać zaliczone na poczet ceny sprzedaży).
Zastrzega się syndykowi prawo odstąpienia od postępowania w sprawie wyboru oferty na każdym etapie postępowania, a także jego unieważnienia (aż do czasu podpisania umowy).

REGULAMIN PRZETARGU

Pisemnego ofertowego na sprzedaż z wolnej ręki  przedsiębiorstwa upadłego  w całości .

Postanowienia wstępne

                                                                                     & 1

1 . Regulamin przetargu zwany „ Regulaminem” określa warunki przetargu na sprzedaż

     przedsiębiorstwa  K & P  Fabryka Drzwi  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  w upadłości

     likwidacyjnej  w Manasterzu 71,  37-522 Wiązownica .

2. Podstawę  prawną  Regulaminu stanowią :

    1. ustawa z 28-o2-2oo3  Prawo upadłościowe i naprawcze

    2. ustawa z o2-o4-1964 Kodeks cywilny

 których przepisy stosuje się odpowiednio w sprawach nie uregulowanych niniejszym  Regulaminem.

                                                                                      & 2

1 . Regulamin obejmuje sprzedaż w drodze pisemnego przetargu ofertowego przedsiębiorstwa za

     zgodą  Rady wierzycieli w którego skład wchodzą:

     1 . prawo własności  nieruchomości gruntowej  - działki ewidencyjnej nr 63o)6 o pow. 1 ha,

          zapisanej w KW  nr PR 1 J ( ooo65o44)7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział ksiąg

          wieczystych w Jarosławiu,

    2 . budynki produkcyjne i biurowe, budowle, infrastrukturę  techniczną i pomocniczą ,

    3. maszyny i urządzenia  produkcyjne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 

2. Nie wchodzą w skład  przedsiębiorstwa:

      a) narzędzia

      b) środki pieniężne , w tym zwłaszcza  w kasie, na rachunkach bankowych

      c) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia,

      d) nadpłacone podatki i opłaty,

      f) księgi finansowo- księgowe, dokumentacja osobowo-płacowa  przedsiębiorstwa,

      g) wyroby gotowe z okresu poprzedzającego sprzedaż,

  3. Cena  wywoławcza wynosi:

     Uchwałą  Rady  Wierzycieli  z dnia  16- 1o-2o15  Rada  na podstawie art.323 Prawa

     upadłościowego i naprawczego ,wyraziła  zgodę  na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego  z

     wolnej ręki , przez  Syndyka  masy upadłości , za kwotę  nie niższą niż 2.500.00 zł ( słownie

     złotych: dwa  miliony pięćset tysięcy).

     Warunki przetargowe:

                                                                                    & 3

1 . Oferta musi być złożona w języku polskim  i powinna  zawierać : 

$1a)      oznaczenie oferenta (imię , nazwisko, lub firma , adres , PESEL lub NIP ) a w przypadku przedsiębiorców wypis z właściwych rejestrów.

$1b)      oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,, oferta przetargowa

(K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. , sygn. akt V GUp 4/14 – NIE OTWIERAĆ)” na adres upadłego

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 listopada 2015 r. godz. 15:00 , przy czym o zachowanie terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

       1c)       oferowaną cenę zakupu , która nie może być niższa od ceny wywoławczej.

        1d)      warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto nr : 46 1240 2571 1111 0000 3345 2294 najpóźniej w dniu składania oferty – decyduje data uznania rachunku.

 1.  
 2.                                                                       &4
 3.  

W przetargu może uczestniczyć każda osoba fizyczna i prawna , zwana dalej ,,Oferentem” ,

za wyjątkiem :

$11)      Syndyka i Sędziego-Komisarza

$12)      Małżonka , wstępnych, zstępnych rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych w pkt1)

$13)      Osób podlegających wykluczeniu z przetargu na podstawie przepisów szczególnych .

                                                                                    &5     

$11)      Oferta pod warunkiem jej odrzucenia musi zawierać :

 1. zobowiązanie oferenta do pokrycie wszystkich kosztów opłat i podatków w tym podatku
 • od towaru i usług w wysokości 23% , związanych z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży

przedsiębiorstwa.

 1. oświadczenie iż oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu , w tym z jego stanem prawnym i techni9cznym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 2. oświadczenie iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w niniejszym regulaminie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 3. dowód uiszczenia wadium.
 4. w przypadku osób prawnych uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup przedsiębiorstwa.
 5. w przypadku oferentów zagranicznych- wymagana odrębnymi przepisami zgodę lub promesę zgody MSW na zakup przedsiębiorstwa.
 6. podpisy oferenta lub osób reprezentujących oferenta.
 7. wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonym  odpisie.

       2)    Pozostałe warunki :

               1) Przedsiębiorstwo w oparciu o stosowną umowę jest dzierżawione do dnia 31.12.2015 r.

                    a dzierżawcy przysługuje umowne prawo pierwokupu a sposób wykonania tegoż prawa

                    przy zbyciu (wyborze) oferenta regulują szczegółowe przepisy prawne kodeksu cywilnego ,

                    umowy dzierżawy.

        2) Oferent którego oferta została wybrana , zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży

     w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia wyboru oferty i do tego dnia uiścić

                    w całości cenę nabycia brutto, w formie aktu notarialnego.

                    Szczegółowy termin zawarcia umowy sprzedaży określi syndyk masy upadłości po

                    wyborze oferty w uzgodnieniu z nabywcą .

               3) Oferent zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży za narzędzia do maszyn                       

                    obróbczych w terminie najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży.

               4) Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zatrzymane zostanie jako

                   zabezpieczenie zawarcia umowy. Wadium to zostanie zwrócone oferentowi po  zawarciu

                   umowy sprzedaży lub na wniosek oferenta zaliczone będzie na poczet  kupna, a wadium

                   pozostałych oferentów  zostanie zwrócone  w terminie do  7 dni  od daty prawomocnego

                   zatwierdzenia oferty- bez odsetek. Wadium oferenta, który  nie zaoferuje ceny równej

                   co najmniej cenie wywoławczej  oraz  wadium  oferenta, którego oferta zostanie  wybrana,

                   a nie zapłaci ceny w terminie, odmówi  zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do

                   zawarcia umowy  sprzedaży z przyczyn leżących  po stronie  oferenta  - przepada na rzecz

                   organizatora przetargu.

               5) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa kupujący .

               6) W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej najwyższej ceny, syndyk

                    zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie ustnej licytacji.

               7) Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

               8) Na nabywcę przedsiębiorstwa przechodzą wszelkie koncesje , zezwolenia , licencje

                    i ulgi , które zostały udzielone upadłemu chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu

                    stanowi inaczej ( Art. 317 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego)

               9) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania w całości lub części przetargu w każdym

                    czasie i bez podania przyczyny , a także jego unieważnienia na każdym etapie

                    postępowania przetargowego bez podania przyczyny .

               10) Wyboru oferty dokona syndyk.

               11) Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienia nie powoduje naliczenia odsetek od

                     wpłaconego wadium.
               12) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży

                     nie może on uczestniczyć w nowym przetargu i może ponieść odpowiedzialność

                     odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

               13)Oferta nie może zawierać  innych warunków  zakupu.

                                                                                     &6

Otwarcie ofert nastąpi w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

                                                                                     &7

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu , oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę

wg.stanu na dzień  14.04.2o15 r.

oraz regulamin przetargu pozostają do wglądu w siedzibie upadłej spółki w Manasterzu 71 , gm. Wiązownica w dnie robocze w godz. 8:00 d0 13:00 po uprzednim uzgodnieniu tel. pod numerem:

607 209 977, oraz  w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy  w Przemyślu , ul. Mickiewicza 14.