Sprzedaż ruchomości

Sygn. akt VGUp 4)14                                                             Dnia 16.03.2015 r.

BRANŻA DRZEWNA

 

Syndyk masy upadłości: K & P Fabryka Drzwi Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71, 37-522 Wiązownica, sprzeda w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego z wolnej ręki następujący pakiet ruchomości wg. zamieszczonego niżej wykazu za najwyższą zaproponowaną cenę netto, nie niższą niż 50% ceny oszacowanej przez biegłego, na adres upadłęgo plus 23 % podatku VAT.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium wysokości 10% ceny zaoferowanej na konto upadłego to jest:
Nr konta: 46 1240 2571 1111 0000 3345 2294
Z zamkniętą i opieczętowaną kopertą zawierającą ofertę wraz z dowodem wpłacenia wadium należy przesłać na adres upadłego w terminie do dnia 10.04.2015 r.
Termin otwarcia ofert: 15.04.2015 r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 607 209 977.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH RUCHOMYCH

1. Czopiarka TOS 260                                       szt. 2           24864 zł
2. Linia do łączenia PDFM 20                             szt. 1           81620 zł
3. Pilarka wielotarczowa                                   szt. 1           9587 zł
4. Podnośnik nożycowy hydr.                         szt. 1           4212 zł
5. Prasa do łączenia elementów łuk.              szt. 1           788 zł
6. Spajarka forniru WG 110                           szt. 1           3696 zł
7. Formatyzerko- czopiarka                           szt. 1           8828 zł
8. Urządzenie do cięcia metalu                       szt. 1           900 zł
9. Dwuwałkowy nakładacz kleju                     szt. 1           4000 zł

Upadłość K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy postanowienie z dn. 16 grudnia 2014 roku postanawia:

I.   Ogłosić upadłość dłużnika K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu obejmującą likwidację jego majątku.

II.   Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Przemyślu Krzysztofa Tryksza.

III.  Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Józefa Sieradzkiego.

IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

V.  Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie

W następstwie ogłoszenia upadłości firmy K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu pod adresem Manasterz 71 37-522 Wiązownica z dniem 16 grudnia 2014 roku, syndyk masy upadłości ogłasza możliwość dzierżawy, najmu obiektów upadłego zakładu na warunkach uzgodnionych i zawartych w formie umowy cywilno-prawnej.

Bliższych informacji udziela syndyk pod nr telefonu 605 579 228.