Sprzedaż ruchomości

Sygn. akt VGUp 4)14                                                             Dnia 22.01.2015 r.

BRANŻA DRZEWNA

 

Syndyk masy upadłości: K & P Fabryka Drzwi Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71, 37-522 Wiązownica, sprzeda z wolnej ręki następujący pakiet ruchomości wg. zamieszczonego niżej wykazu za najwyższą zaproponowaną cenę netto plus na adres jw. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 607 209 977.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH RUCHOMYCH

1. Czopiarka TOS 260                                       szt. 2           24864 zł
2. Dłutarka DFLC                                             szt. 1           399 zł
3. Dwuwałkowy nakładacz kleju DOVD              szt. 1           2730 zł
4. Linia do łączenia PDFM 20                             szt. 1           81620 zł
5. Pilarka poprzeczna DPK-35                           szt. 1           1416 zł
6. Pilarka poprzeczna ZAKU                              szt. 1            1440 zł
7. Pilarka tarczowa                                          szt. 1            80 zł
8. Pilarka tarczowa DCKWL                              szt. 1           310 zł
9. Pilarka wielotarczowa                                   szt. 1           9587 zł
10. Podnośnik nożycowy hydr.                         szt. 1           4212 zł
11. Prasa do łączenia elementów łuk.              szt. 1           788 zł
12. Prasa F OTT JU 90                                     szt. 1           6429 zł
13. Spajarka forniru WG 110                           szt. 1           3696 zł
14. Strugarka czterostronna                            szt. 1           8294 zł
15. Strugarka czterostronna                            szt. 1           9660 zł
16. Hydrauliczny ścisk HSKG                           szt. 1           26600 zł
17. Formatyzerko- czopiarka                           szt. 1           8828 zł

Upadłość K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy postanowienie z dn. 16 grudnia 2014 roku postanawia:

I.   Ogłosić upadłość dłużnika K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu obejmującą likwidację jego majątku.

II.   Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Przemyślu Krzysztofa Tryksza.

III.  Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Józefa Sieradzkiego.

IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

V.  Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie

W następstwie ogłoszenia upadłości firmy K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu pod adresem Manasterz 71 37-522 Wiązownica z dniem 16 grudnia 2014 roku, syndyk masy upadłości ogłasza możliwość dzierżawy, najmu obiektów upadłego zakładu na warunkach uzgodnionych i zawartych w formie umowy cywilno-prawnej.

Bliższych informacji udziela syndyk pod nr telefonu 605 579 228.