Informacja

 

Sędzia– komisarz postępowania upadłościowego K & P Fabryki Drzwi Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71 sygn. akt VGUP 4/14 ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu- komisarzowi listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 14 w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po przekazaniu listy Sędziemu – komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego– komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

 

 

 

Sprzedaż ruchomości II

Sygn. akt VGU 10/15                                                               dnia 28-04-2015
OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości spółki SYMBIOSIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ul. Lubomirskich 1E, 37-200 Przeworsk ogłasza pisemny przetarg ofertowy z wolnej ręki za stosownym zezwoleniem Sędziego - Komisarza na następujące środki ruchome w cenach netto:

1. Przyczepa rolnicza P-800Z tandem - 15000 zł
2. Kontener stalowy hakowy 40 m3, 3 sztuki - 10000 zł za sztukę
3. Kontener socjalny - 15000 zł
4. Wagosuszarka - 1300 zł
5. Wagoworkownica - 6000 zł
6. Ładowarka teleskopowa MANITU - 28000 zł
7. Samochód osobowy Vw Passat 2010 r. - 30000 zł
8. Zbiornik paliwa z tworzywa - 6000 zł
9. Wilgotnomierz - 1000 zł
10. Spawarka CE265A - 200 zł
11. Przenośnik taśmowy - 2600 zł
12. Kompresor K11/8 + odolejacz - 18000 zł
13. Hydrofor z dwoma zbiornikami - 4000 zł

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny na konto bankowe:
27 8642 1142 2014 2406 4707 0001
Oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty 10% wadium należy składać na adres SYMBIOSIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa w upadłości likwidacyjnej, ul. Lubomirskich 1E, 37-200 Przeworsk do dnia 20 maja 2015 r. wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 607 209 977


 

 

 

 

Sprzedaż ruchomości

Sygn. akt VGUp 4)14                                                             Dnia 16.03.2015 r.

BRANŻA DRZEWNA

 

Syndyk masy upadłości: K & P Fabryka Drzwi Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71, 37-522 Wiązownica, sprzeda w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego z wolnej ręki następujący pakiet ruchomości wg. zamieszczonego niżej wykazu za najwyższą zaproponowaną cenę netto, nie niższą niż 50% ceny oszacowanej przez biegłego, na adres upadłęgo plus 23 % podatku VAT.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium wysokości 10% ceny zaoferowanej na konto upadłego to jest:
Nr konta: 46 1240 2571 1111 0000 3345 2294
Z zamkniętą i opieczętowaną kopertą zawierającą ofertę wraz z dowodem wpłacenia wadium należy przesłać na adres upadłego w terminie do dnia 10.04.2015 r.
Termin otwarcia ofert: 15.04.2015 r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 607 209 977.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH RUCHOMYCH

1. Czopiarka TOS 260                                       szt. 2           24864 zł
2. Linia do łączenia PDFM 20                             szt. 1           81620 zł
3. Pilarka wielotarczowa                                   szt. 1           9587 zł
4. Podnośnik nożycowy hydr.                         szt. 1           4212 zł
5. Prasa do łączenia elementów łuk.              szt. 1           788 zł
6. Spajarka forniru WG 110                           szt. 1           3696 zł
7. Formatyzerko- czopiarka                           szt. 1           8828 zł
8. Urządzenie do cięcia metalu                       szt. 1           900 zł
9. Dwuwałkowy nakładacz kleju                     szt. 1           4000 zł

Upadłość K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy postanowienie z dn. 16 grudnia 2014 roku postanawia:

I.   Ogłosić upadłość dłużnika K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu obejmującą likwidację jego majątku.

II.   Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Przemyślu Krzysztofa Tryksza.

III.  Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Józefa Sieradzkiego.

IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

V.  Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie

W następstwie ogłoszenia upadłości firmy K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu pod adresem Manasterz 71 37-522 Wiązownica z dniem 16 grudnia 2014 roku, syndyk masy upadłości ogłasza możliwość dzierżawy, najmu obiektów upadłego zakładu na warunkach uzgodnionych i zawartych w formie umowy cywilno-prawnej.

Bliższych informacji udziela syndyk pod nr telefonu 605 579 228.