Ogłoszenie II

Zaproszenie do składania ofert

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

,,K&P Fabryki Drzwi ‘’Sp. z o.o. w Manasterzu 71 , 37-522 Wiązownica w upadłości likwidacyjnej
NIP 792-19-78-684 , zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup w trybie z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego - zgodnie z uchwałą nr 2/15 Rady Wierzycieli , za kwotę netto nie niższą od kwoty 2.300.000 zł.
Przedmiotem sprzedaży przedsiębiorstwa są następujące nieruchomości upadłego :
- własność nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0 ha
- budynki i budowle
- czynna linia produkcyjna do produkcji i montażu drzwi drzewnych
Szczegółowy wykaz do sprzedaży mienia znajduje się w biurze syndyka. 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o umowę dzierżawy z ważnością do dnia 31.12.2015 r. , dzierżawcy przysługuje umowne prawo pierwokupu do dnia 31.12.2015 r.

Oferty pisemne nabycia przedsiębiorstwa należy składać na adres upadłego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22.12.2015 r. z dopiskiem ,,Oferta na zakup przedsiębiorstwa (K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o.)”
Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię , nazwisko lub firma ,adres ,PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku
przedsiębiorców wypis z właściwych rejestrów
b) oferowaną cenę zakupu , która nie może być niższa od kwoty 2.300.000 zł netto

c) oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art.558 par. 1 Kodeksu cywilnego.
d) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą
e) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym , syndykiem , Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015 r. godz. 10:00 w biurze syndyka w Manasterzu 71 w obecności syndyka i przybyłych oferentów.

Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę celem ustalenia warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. W szczególności syndyk zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia zawarcia umowy przyrzeczonej w sytuacji gdy oferent  zaproponuje zawarcie umowy przedwstępnej. Wyboru oferty dokona syndyk po ustaleniu istotnych warunków umowy sprzedaży.

Oferent którego oferta została wybrana , zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i do tego
dnia uiścić cenę nabycia brutto w całości (zabezpieczenie zawarcia umowy może zostać zaliczone na poczet ceny sprzedaży).
Zastrzega się syndykowi prawo odstąpienia od postępowania w sprawie wyboru oferty na każdym etapie postępowania, a także jego unieważnienia (aż do czasu podpisania umowy).

Informacje : 607 209 977 , 605 579 228

Ogłoszenie przetargowe III

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

,,K&P Fabryki Drzwi ‘’Sp. z o.o. w Manasterzu 71 , 37-522 Wiązownica w upadłości likwidacyjnej
NIP 792-19-78-684 , ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego
zgodnie z uchwałą nr 1/15 Rady wierzycieli , za kwotę netto nie niższą od kwoty 2.500.000 zł.
Przedmiotem sprzedaży przedsiębiorstwa są następujące nieruchomości upadłego :
- własność nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0 ha
- budynki i budowle
- czynna linia produkcyjna do produkcji i montażu drzwi drzewnych
Szczegółowy wykaz do sprzedaży mienia znajduje się w biurze syndyka. 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o umowę dzierżawy z ważnością do dnia 31.12.2015 r. , dzierżawcy przysługuje umowne prawo pierwokupu do dnia 31.12.2015 r.

Oferty pisemne nabycia przedsiębiorstwa należy składać na adres upadłego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 04.11.2015 r. z dopiskiem ,,Oferta przetargowa (K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o.)”
Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię , nazwisko lub firma ,adres ,PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku
przedsiębiorców wypis z właściwych rejestrów
b) oferowaną cenę zakupu , która nie może być niższa od ceny wywoławczej oraz potwierdzenie wpłacenia wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości .Wpłata powinna nastąpić na konto nr : 46 1240 2571 1111 0000 3345 2294
c) oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art.558 par. 1 Kodeksu cywilnego.
d) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą .
e) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym , syndykiem , Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.


Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06.11.2015 r. godz. 11:00 w biurze syndyka w Manasterzu 71
w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk.
Oferent którego oferta została wybrana , zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i do tego
dnia uiścić cenę nabycia brutto w całości (zawiera 23% podatku VAT).
Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub części przetargu w każdym czasie i bez
podania przyczyny , a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego
bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Informacje : 607 209 977 , 605 579 228

 

                                                                                                                                 Dnia 20.10.2015 r.

                                                                   REGULAMIN PRZETARGU

Pisemnego ofertowego na sprzedaż z wolnej ręki  przedsiębiorstwa upadłego  w całości .

Postanowienia wstępne

                                                                                     & 1

1 . Regulamin przetargu zwany „ Regulaminem” określa warunki przetargu na sprzedaż

     przedsiębiorstwa  K & P  Fabryka Drzwi  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  w upadłości

     likwidacyjnej  w Manasterzu 71,  37-522 Wiązownica .

2. Podstawę  prawną  Regulaminu stanowią :

    1. ustawa z 28-o2-2oo3  Prawo upadłościowe i naprawcze

    2. ustawa z o2-o4-1964 Kodeks cywilny

 których przepisy stosuje się odpowiednio w sprawach nie uregulowanych niniejszym  Regulaminem.

                                                                                      & 2

1 . Regulamin obejmuje sprzedaż w drodze pisemnego przetargu ofertowego przedsiębiorstwa za

     zgodą  Rady wierzycieli w którego skład wchodzą:

     1 . prawo własności  nieruchomości gruntowej  - działki ewidencyjnej nr 63o)6 o pow. 1 ha,

          zapisanej w KW  nr PR 1 J ( ooo65o44)7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział ksiąg

          wieczystych w Jarosławiu,

    2 . budynki produkcyjne i biurowe, budowle, infrastrukturę  techniczną i pomocniczą ,

    3. maszyny i urządzenia  produkcyjne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 

2. Nie wchodzą w skład  przedsiębiorstwa:

      a) narzędzia

      b) środki pieniężne , w tym zwłaszcza  w kasie, na rachunkach bankowych

      c) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia,

      d) nadpłacone podatki i opłaty,

      f) księgi finansowo- księgowe, dokumentacja osobowo-płacowa  przedsiębiorstwa,

      g) wyroby gotowe z okresu poprzedzającego sprzedaż,

  3. Cena  wywoławcza wynosi:

     Uchwałą  Rady  Wierzycieli  z dnia  16- 1o-2o15  Rada  na podstawie art.323 Prawa

     upadłościowego i naprawczego ,wyraziła  zgodę  na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego  z

     wolnej ręki , przez  Syndyka  masy upadłości , za kwotę  nie niższą niż 2.500.00 zł ( słownie

     złotych: dwa  miliony pięćset tysięcy).

     Warunki przetargowe:

                                                                                    & 3

1 . Oferta musi być złożona w języku polskim  i powinna  zawierać : 

$1a)      oznaczenie oferenta (imię , nazwisko, lub firma , adres , PESEL lub NIP ) a w przypadku przedsiębiorców wypis z właściwych rejestrów.

$1b)      oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,, oferta przetargowa

(K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. , sygn. akt V GUp 4/14 – NIE OTWIERAĆ)” na adres upadłego

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 listopada 2015 r. godz. 15:00 , przy czym o zachowanie terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

       1c)       oferowaną cenę zakupu , która nie może być niższa od ceny wywoławczej.

        1d)      warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto nr : 46 1240 2571 1111 0000 3345 2294 najpóźniej w dniu składania oferty – decyduje data uznania rachunku.

 1.  
 2.                                                                       &4
 3.  

W przetargu może uczestniczyć każda osoba fizyczna i prawna , zwana dalej ,,Oferentem” ,

za wyjątkiem :

$11)      Syndyka i Sędziego-Komisarza

$12)      Małżonka , wstępnych, zstępnych rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych w pkt1)

$13)      Osób podlegających wykluczeniu z przetargu na podstawie przepisów szczególnych .

                                                                                    &5     

$11)      Oferta pod warunkiem jej odrzucenia musi zawierać :

 1. zobowiązanie oferenta do pokrycie wszystkich kosztów opłat i podatków w tym podatku
 • od towaru i usług w wysokości 23% , związanych z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży

przedsiębiorstwa.

 1. oświadczenie iż oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu , w tym z jego stanem prawnym i techni9cznym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 2. oświadczenie iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w niniejszym regulaminie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 3. dowód uiszczenia wadium.
 4. w przypadku osób prawnych uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup przedsiębiorstwa.
 5. w przypadku oferentów zagranicznych- wymagana odrębnymi przepisami zgodę lub promesę zgody MSW na zakup przedsiębiorstwa.
 6. podpisy oferenta lub osób reprezentujących oferenta.
 7. wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonym  odpisie.

       2)    Pozostałe warunki :

               1) Przedsiębiorstwo w oparciu o stosowną umowę jest dzierżawione do dnia 31.12.2015 r.

                    a dzierżawcy przysługuje umowne prawo pierwokupu a sposób wykonania tegoż prawa

                    przy zbyciu (wyborze) oferenta regulują szczegółowe przepisy prawne kodeksu cywilnego ,

                    umowy dzierżawy.

        2) Oferent którego oferta została wybrana , zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży

     w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia wyboru oferty i do tego dnia uiścić

                    w całości cenę nabycia brutto, w formie aktu notarialnego.

                    Szczegółowy termin zawarcia umowy sprzedaży określi syndyk masy upadłości po

                    wyborze oferty w uzgodnieniu z nabywcą .

               3) Oferent zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży za narzędzia do maszyn                       

                    obróbczych w terminie najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży.

               4) Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zatrzymane zostanie jako

                   zabezpieczenie zawarcia umowy. Wadium to zostanie zwrócone oferentowi po  zawarciu

                   umowy sprzedaży lub na wniosek oferenta zaliczone będzie na poczet  kupna, a wadium

                   pozostałych oferentów  zostanie zwrócone  w terminie do  7 dni  od daty prawomocnego

                   zatwierdzenia oferty- bez odsetek. Wadium oferenta, który  nie zaoferuje ceny równej

                   co najmniej cenie wywoławczej  oraz  wadium  oferenta, którego oferta zostanie  wybrana,

                   a nie zapłaci ceny w terminie, odmówi  zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do

                   zawarcia umowy  sprzedaży z przyczyn leżących  po stronie  oferenta  - przepada na rzecz

                   organizatora przetargu.

               5) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa kupujący .

               6) W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej najwyższej ceny, syndyk

                    zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie ustnej licytacji.

               7) Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

               8) Na nabywcę przedsiębiorstwa przechodzą wszelkie koncesje , zezwolenia , licencje

                    i ulgi , które zostały udzielone upadłemu chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu

                    stanowi inaczej ( Art. 317 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego)

               9) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania w całości lub części przetargu w każdym

                    czasie i bez podania przyczyny , a także jego unieważnienia na każdym etapie

                    postępowania przetargowego bez podania przyczyny .

               10) Wyboru oferty dokona syndyk.

               11) Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienia nie powoduje naliczenia odsetek od

                     wpłaconego wadium.
               12) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży

                     nie może on uczestniczyć w nowym przetargu i może ponieść odpowiedzialność

                     odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

               13)Oferta nie może zawierać  innych warunków  zakupu.

                                                                                     &6

Otwarcie ofert nastąpi w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

                                                                                     &7

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu , oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę

wg.stanu na dzień  14.o4.2o15 r.

oraz regulamin przetargu pozostają do wglądu w siedzibie upadłej spółki w Manasterzu 71 , gm. Wiązownica w dnie robocze w godz. 8:00 d0 13:00 po uprzednim uzgodnieniu tel. pod numerem:

607 209 977, oraz  w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy  w Przemyślu , ul. Mickiewicza 14.

 

Ogłoszenie przetargowe I

Syndyk masy upadłości SYMBIOSIS Sp. z o. o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej, ul. Lubomirskich 1E, 37-200 Przeworsk sprzeda z wolnej ręki za najkorzystniejszą cenę następujące ruchomości:

1. Wagosuszarka RADWAG max 50g d-1 mg, Tmax = 160 oC
2. Wagoworkownica model 150MAX, silnik typ Y3 802-4
3. Wilgotnościomierz DRAMIŃSKI HM 12099
4. Kompresor AIRPOL ISO 9001 11 kW, wydajność 108 m3, 8 bar 2014 rok, z odolejaczem KAESER TA - 11 2013 rok (ciśnienie 16-18 bar )
5. Przenośnik taśmowy 6 metrowy, szerokość 55 cm
6. Zestaw hydroforowy WIMEST 6 bar 2013 rok z pojemnikami 2 x 1000 litrów
7. Sterownik SIMATIC S-7-1200 CPU 1214C14D110202A
8. Przekładnia
9. Wapno proszkowe 1500 kg

Oferty pisemne należy składać na adres sprzedającego. Sprzedaż będzie prowadzona do momentu upłynnienia ruchomości.
Telefon kontaktowy: 607 209 977.

Ogłoszenie Syndyka masy upadłości K & P Fabryki Drzwi na sprzedaż przedsiębiorstwa II

                                                         OBWIESZCZENIE   PRZETARGOWE

Syndyk masy upadłości K & P Fabryka Drzwi Sp . z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71, 37-522 Wiązownica za zezwoleniem Sędziego Komisarza, ogłasza II-gi  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa za cenę wywoławczą   nie niższą niż 2.799.000 złotych netto plus podatek VAT w wysokości 23 %.

W skład przedsiębiorstwa   wchodzą : prawo własności nieruchomości   gruntowej o pow. 1.0 ha, zabudowanej budynkami i budowlami z kompleksową czynną linią produkcyjną do produkcji drzwi drewnianych, kotłownią, budynkiem administracyjnym. Warunkiem uczestnictwa   w przetargu jest : złożenie pisemnej oferty na adres Sądu Rejonowego w Przemyślu V Wydział Gospodarczy , 37-700 Przemyśl , ul Mickiewicza 14 w zalakowanej kopercie z dopiskiem” VGUp 4 ) 14 wraz z wpłatą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 września   2015 rok. Na okoliczność zapoznania się ze stanem prawno - technicznym, oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą   stosownego oświadczenia, iż przyjmuje warunki przetargowe i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Szczegółowe warunki przetargowe wraz z wyceną, regulaminem   przetargu, wyceną biegłego do wglądu w biurze syndyka, informacje pod numerem Tel. 607209977.

Ustala się termin rozpatrzenia ofert na dzień 08 września , godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu , ul Mickiewicza 14 , sala 203 . Zastrzega się prawo do unieważnienia oraz prawo do częściowego, bądź   całkowitego   odstąpienia od przetargu.”

Ogłoszenie Syndyka masy upadłości K & P Fabryki Drzwi na sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości K & P Fabryka Drzwi Sp. z o. o. w Manasterzu 71, 37-522 Wiązownica w upadłości likwidacyjnej, za zezwoleniem Sędziego komisarza ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości gruntów o powierzchni 1 ha, zabudowania budynków i budowli, z kompleksową linią technologiczną do produkcji drzwi drzewnych za cenę nie niższą niż 3 732 000 zł netto wartości oszacowania przez rzeczoznawcę, plus podatek VAT w wysokości 23 %. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Przemyślu ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl w zalakowanej kopercie z dopiskiem VGUp 4/14 wraz z wpłatą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2015 r.

Szczegółowe warunki przetargu wraz z wyceną oraz regulaminem przetargu do wglądu w biurze Syndyka. Informacje pod numerem 607-209-977. Zastrzega się prawo do unieważnienia częściowego, bądź całkowitego odstąpienia od przetargu.

Obwieszczenie przetargowe I

Syndyk masy upadłości SYMBIOSIS Sp. z.o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej, ul. Lubomirskich 1E, 37-200 Przeworsk, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż po cenach netto, następujących ruchomości:

 

1. Przyczepa rolnicza TANDEM - 10 500 zł.

2. Kontener socjalny - 8 800 zł.

3. Wagosuszarka - 1 500 zł.

4. Wagoworkownica - 3 600 zł.

5. Ładowacz teleskopowy MANITU - 20 000 zł.

6. Samochód osobowy PASSAT Combi, 2.0 l, 2010 - 22 000 zł.

7. Zbiornik paliwa z dystrybutorem - 4 000 zł.

8. Wilgotnościomierz - 700 zł.

9. Kompresor z odolejaczem - 13 000 zł.

10. Przenośnik taśmowy - 2 000 zł.

11. Zestaw hydroforowy - 3 000 zł.

12. Spawarka - 200 zł.

 

Sprzedawca nalicza podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty wraz z wpłaconym 10% wadium, należy złożyć na adres upadłego do dnia 24.07.2015 r. Informacje umieszczono na stronie internetowej: www.Fabryka-drzwi.com oraz pod numerem telefonu 607 209 977.

Zastrzega się prawo odwołania częściowego lub całkowitego przetargu.

NIP do przelewu: 794-180-77-50.

Informacja

 

Sędzia– komisarz postępowania upadłościowego K & P Fabryki Drzwi Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71 sygn. akt VGUP 4/14 ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu- komisarzowi listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 14 w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po przekazaniu listy Sędziemu – komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego– komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

 

 

 

Upadłość K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy postanowienie z dn. 16 grudnia 2014 roku postanawia:

I.   Ogłosić upadłość dłużnika K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu obejmującą likwidację jego majątku.

II.   Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Przemyślu Krzysztofa Tryksza.

III.  Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Józefa Sieradzkiego.

IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

V.  Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie

W następstwie ogłoszenia upadłości firmy K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu pod adresem Manasterz 71 37-522 Wiązownica z dniem 16 grudnia 2014 roku, syndyk masy upadłości ogłasza możliwość dzierżawy, najmu obiektów upadłego zakładu na warunkach uzgodnionych i zawartych w formie umowy cywilno-prawnej.

Bliższych informacji udziela syndyk pod nr telefonu 605 579 228.