Ogłoszenie przetargowe I

Syndyk masy upadłości SYMBIOSIS Sp. z o. o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej, ul. Lubomirskich 1E, 37-200 Przeworsk sprzeda z wolnej ręki za najkorzystniejszą cenę następujące ruchomości:

1. Wagosuszarka RADWAG max 50g d-1 mg, Tmax = 160 oC
2. Wagoworkownica model 150MAX, silnik typ Y3 802-4
3. Wilgotnościomierz DRAMIŃSKI HM 12099
4. Kompresor AIRPOL ISO 9001 11 kW, wydajność 108 m3, 8 bar 2014 rok, z odolejaczem KAESER TA - 11 2013 rok (ciśnienie 16-18 bar )
5. Przenośnik taśmowy 6 metrowy, szerokość 55 cm
6. Zestaw hydroforowy WIMEST 6 bar 2013 rok z pojemnikami 2 x 1000 litrów
7. Sterownik SIMATIC S-7-1200 CPU 1214C14D110202A
8. Przekładnia
9. Wapno proszkowe 1500 kg

Oferty pisemne należy składać na adres sprzedającego. Sprzedaż będzie prowadzona do momentu upłynnienia ruchomości.
Telefon kontaktowy: 607 209 977.

Ogłoszenie Syndyka masy upadłości K & P Fabryki Drzwi na sprzedaż przedsiębiorstwa II

                                                         OBWIESZCZENIE   PRZETARGOWE

Syndyk masy upadłości K & P Fabryka Drzwi Sp . z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71, 37-522 Wiązownica za zezwoleniem Sędziego Komisarza, ogłasza II-gi  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa za cenę wywoławczą   nie niższą niż 2.799.000 złotych netto plus podatek VAT w wysokości 23 %.

W skład przedsiębiorstwa   wchodzą : prawo własności nieruchomości   gruntowej o pow. 1.0 ha, zabudowanej budynkami i budowlami z kompleksową czynną linią produkcyjną do produkcji drzwi drewnianych, kotłownią, budynkiem administracyjnym. Warunkiem uczestnictwa   w przetargu jest : złożenie pisemnej oferty na adres Sądu Rejonowego w Przemyślu V Wydział Gospodarczy , 37-700 Przemyśl , ul Mickiewicza 14 w zalakowanej kopercie z dopiskiem” VGUp 4 ) 14 wraz z wpłatą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 września   2015 rok. Na okoliczność zapoznania się ze stanem prawno - technicznym, oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą   stosownego oświadczenia, iż przyjmuje warunki przetargowe i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Szczegółowe warunki przetargowe wraz z wyceną, regulaminem   przetargu, wyceną biegłego do wglądu w biurze syndyka, informacje pod numerem Tel. 607209977.

Ustala się termin rozpatrzenia ofert na dzień 08 września , godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu , ul Mickiewicza 14 , sala 203 . Zastrzega się prawo do unieważnienia oraz prawo do częściowego, bądź   całkowitego   odstąpienia od przetargu.”

Ogłoszenie Syndyka masy upadłości K & P Fabryki Drzwi na sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości K & P Fabryka Drzwi Sp. z o. o. w Manasterzu 71, 37-522 Wiązownica w upadłości likwidacyjnej, za zezwoleniem Sędziego komisarza ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości gruntów o powierzchni 1 ha, zabudowania budynków i budowli, z kompleksową linią technologiczną do produkcji drzwi drzewnych za cenę nie niższą niż 3 732 000 zł netto wartości oszacowania przez rzeczoznawcę, plus podatek VAT w wysokości 23 %. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Przemyślu ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl w zalakowanej kopercie z dopiskiem VGUp 4/14 wraz z wpłatą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2015 r.

Szczegółowe warunki przetargu wraz z wyceną oraz regulaminem przetargu do wglądu w biurze Syndyka. Informacje pod numerem 607-209-977. Zastrzega się prawo do unieważnienia częściowego, bądź całkowitego odstąpienia od przetargu.

Obwieszczenie przetargowe I

Syndyk masy upadłości SYMBIOSIS Sp. z.o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej, ul. Lubomirskich 1E, 37-200 Przeworsk, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż po cenach netto, następujących ruchomości:

 

1. Przyczepa rolnicza TANDEM - 10 500 zł.

2. Kontener socjalny - 8 800 zł.

3. Wagosuszarka - 1 500 zł.

4. Wagoworkownica - 3 600 zł.

5. Ładowacz teleskopowy MANITU - 20 000 zł.

6. Samochód osobowy PASSAT Combi, 2.0 l, 2010 - 22 000 zł.

7. Zbiornik paliwa z dystrybutorem - 4 000 zł.

8. Wilgotnościomierz - 700 zł.

9. Kompresor z odolejaczem - 13 000 zł.

10. Przenośnik taśmowy - 2 000 zł.

11. Zestaw hydroforowy - 3 000 zł.

12. Spawarka - 200 zł.

 

Sprzedawca nalicza podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty wraz z wpłaconym 10% wadium, należy złożyć na adres upadłego do dnia 24.07.2015 r. Informacje umieszczono na stronie internetowej: www.Fabryka-drzwi.com oraz pod numerem telefonu 607 209 977.

Zastrzega się prawo odwołania częściowego lub całkowitego przetargu.

NIP do przelewu: 794-180-77-50.

Informacja

 

Sędzia– komisarz postępowania upadłościowego K & P Fabryki Drzwi Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71 sygn. akt VGUP 4/14 ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu- komisarzowi listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 14 w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po przekazaniu listy Sędziemu – komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego– komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

 

 

 

Upadłość K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy postanowienie z dn. 16 grudnia 2014 roku postanawia:

I.   Ogłosić upadłość dłużnika K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu obejmującą likwidację jego majątku.

II.   Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Przemyślu Krzysztofa Tryksza.

III.  Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Józefa Sieradzkiego.

IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

V.  Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie

W następstwie ogłoszenia upadłości firmy K&P Fabryka Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Manasterzu pod adresem Manasterz 71 37-522 Wiązownica z dniem 16 grudnia 2014 roku, syndyk masy upadłości ogłasza możliwość dzierżawy, najmu obiektów upadłego zakładu na warunkach uzgodnionych i zawartych w formie umowy cywilno-prawnej.

Bliższych informacji udziela syndyk pod nr telefonu 605 579 228.